Group 2019. Left to Right: Timothy Liao, Yuki Sakai, Masahiro Sakurai, Jim Chelikowsky, Kai-Hsin Liou, Weiwei Gao, Dingxin Fan

Group 2019.  Left to Right:  Timothy Liao, Yuki Sakai, Masahiro Sakurai, Jim Chelikowsky, Kai-Hsin Liou, Weiwei Gao, Dingxin Fan